Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu

Historie školy

Dne 1.9. 1977 byla škola slavnostně otevřena s počtem 510 žáků, kteří se začali učit v 19 třídách a v 5 odděleních školní družiny. Na škole bylo celkem 41 zaměstnanců. Pro práci zde byl vybudován dostatek vyhovujících kabinetů a odborných učeben. 

Nelze se nezmínit o prvním řediteli školy panu Ladislavu Močkovi, který byl ředitelem až do roku 2000. Je nepochybně jeho velkou zásluhou, že již od prvních krůčků si škola budovala vlastní tvář a dobré jméno. V úspěšném vedení školy pokračovala až do roku 2015 paní ředitelka Jitka Červená.

V roce 1978  školu navštěvovalo již 690 žáků a vyučování probíhalo ve 23 třídách a 6 odděleních školní družiny. Výrazně vzrostl počet zájmových kroužků a dalších školních aktivit. Patrně největší počet žáků byl zaznamenán ve školním roce 1979/80, kdy se začalo vyučovat ve 30 třídách a 10 odděleních ŠD. K definitivnímu rozdělení na 13. ZŠ a nově dobudovanou 14. ZŠ došlo k 15. říjnu 1979. Počet tříd se rázem snížil na 22. V několika následujících letech se počet žáků, tříd a zaměstnanců vcelku stabilizoval. Učitelský sbor se samozřejmě obnovoval, někteří odcházeli na jiná působiště, noví učitelé přicházeli. Žáci se pravidelně účastnili různých soutěží a olympiád, byla organizována kulturní vystoupení, sběrové soutěže a další mimoškolní aktivity. Pravidelným oživením školní práce se staly výjezdy do školy v přírodě a na lyžařské kurzy. Jak čas plynul, naše společnost se dočkala výrazných demokratických změn, tak se i naše školství obecně setkalo s novými trendy , které se dotkly i naší, tehdy ještě 13. ZDŠ Březenecká. 

Do dalších " nových" kroků byla škola materiálně a personálně dobře vybavena. Důležitým faktorem pro plnění kvalitní výchovně vzdělávací práce se stala především ochota všech pracovníků školy vytvořit zajímavé prostředí pro žáky s tím, že "jejich" škola je v nejlepším slova smyslu kvalitně vybaví do praktického života. V praxi to znamenalo stále častěji zařazovat aktivnější a efektivnější formy výuky. Jistým pokusem bylo, že od šk .r. 1990/91 probíhala výuka v tzv. praktických a studijních třídách či v samostatné třídě se zaměřením na výuku moderní gymnastiky nebo dočasné založení tzv. vyrovnávací třídy. Ukázalo se však, že ne vše nové musí být nutně to nejlepší. 

Významným rokem byl rok 1993, kdy škola přešla do právní subjektivity, řada oblastí školy doznala jiné koncepce. 

V tomto roce se podařilo realizovat celkovou rekonstrukci sportovního areálu školy včetně prostorné travnaté plochy, antukové běžecké dráhy a celkově nejbližšího okolí školy. Tento komplex ovšem vyžaduje poměrně pravidelnou náročnou údržbu a také jeho stav již není vyhovující. Současné vedení školy se snaží získat finanční prostředky na jeho obnovu. Pokud se to podaří, hřiště dostane nový moderní vzhled a náklady na údržbu se sníží.

Neustálá pozornost je průběžně věnována rekonstrukci školní budovy a celkové modernizaci vybavení jednotlivých učeben a interiéru školy. 

Další změna byla zaznamenána od školního roku 1996/97, kdy bylo poprvé využito bezbariérového přístupu pro tělesně postižené žáky. V daném roce byli integrováni 2 žáci. Vybudováním příjezdových komunikací, sociálních zařízení a výtahu se škola stala jedinou školou tohoto druhu nejen v chomutovském okrese. Pro možnost vzdělávání handicapovaných žáků se otevřely nové možnosti. Naši žáci mají v současné době k dispozici nejen výtah, ale i výtahovou plošinu. 

V roce 1997 si škola slavnostně připomněla 20. výročí svého vzniku. Byla připravena školní akademie a velmi příjemné setkání všech bývalých i současných pracovníků. Řada bývalých žáků se ráda vrací a je velmi lichotivé, že na školní léta rádi vzpomínají a většinou nešetří slovy chvály. 

Škola si stále velmi dobře vede v kvalitním obsazování a umísťování žáků v různých soutěžích a olympiádách. Je nutné poděkovat většině vyučujících za jejich iniciativu při přípravě žáků. Tradičně velmi dobrých výsledků je dosahováno ve sportovních soutěžích.

Velmi pozitivně hodnotíme již tradiční zajišťování letních aktivit školy. Jsou organizovány letní tábory, které se setkávají s velkým zájmem nejen dětí, ale i rodičů. 

Poměrně zásadní změnu v organizaci školy přinesl školní rok 2001/02, kdy v rámci optimalizace sítě škol v Chomutově došlo ke zrušení 14. ZŠ 17. listopadu , a tím i k následnému sloučení obou škol. Školní rok jsme zahájili nárůstem počtu žáků, tříd a celkového počtu pracovníků. Počet tříd vzrostl na 26, počet žáků na 678, počet pracovníků na 59. Nelze však opomenout, že tento celkový nárůst s sebou přinesl i jisté problémy. Především bylo velmi náročné účelně využít veškeré kapacity školy. Byly nově zrekonstruovány některé učebny, nově vybudována další oddělení školní družiny, sborovna pro větší počet pracovníků. Bylo rovněž nutné nastoupit na " jednu společnou loď." 

Soustavná pozornost byla věnována nejen modernizaci prostor školy, ale i dalšímu estetickému vylepšování učeben, chodeb, školních družin. Rovněž si zaslouží zmínky velmi pěkné prostředí školní jídelny. 

Je nutné ještě zdůraznit, že díky pochopení zastupitelů města Chomutova se podařilo v průběhu prázdnin roku 2004 v objektu školy vybudovat výtahovou plošinu, která je schopna převážet tělesně postižené žáky i do II. patra. Bezesporu jde o další vstřícný krok k plnohodnotnému zapojení těchto dětí do výchovně vzdělávacího procesu. Je třeba zmínit nezastupitelnou roli asistentek, které o zmíněné děti v průběhu dne pečují. 

Malý krůček z historie do současnosti

Dosud se počet tříd na škole "drží" na čísle 26. Počet žáků se stále pohybuje mezi 600 a 640, Počet pracovníků se pohybuje kolem 75. Nutno konstatovat, že i přes některé personální změny je stále "jádro" pracovníků stabilní. Někteří odchází za mateřskými povinnostmi, ale většnou se vracejí zpět, někteří odešli do zaslouženého důchodu. Významně se zvýšil také počet asistentů pedagoga, což je spojeno s inkluzí od roku 2016.

Od roku 2007 učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu - HARMONIE. Jde nám stále o harmonický rozvoj osobnosti. Vštěpujeme žákům, že se učí pro sebe a svůj vlastní život, ne pro "jedno" zkoušení, známku či rodiče. Naší snahou je poskytovat vzdělávání s možností volby, proto nabízíme dva volitelné cizí jazyky a žáci mají na výběr také v každém ročníku ze čtyř volitelných předmětů. Pravidelně se koná třídnický den, projekty zaměřené na prevenci rizikového chování, tematicky zaměřené aktivity atd.

Přes řadu negativ však musíme stavět na velké řadě pozitiv. Velmi lichotivý je stálý zájem rodičů o zapsání jejich dětí na naši školu. Snažíme se nabízet i řadu zajímavých akcí v podobě různých projektů, především třídních a školních. Vytváříme kvalitní podmínky pro rozvoj různých sportovních aktivit.

Již tradiční akcí se stal Festival Harmonie v závěru školního roku, kde žáci připravují program s vystoupeními pro své rodiče a přátele. Jedná se o příjemné setkání zaměstnanců školy, žáků současných i bývalých a jejich rodičů.

Každoročně škola pořádá také florbalový turnaj O pohár ředitelky školy, o který je stále velký zájem. Jedná se o každoroční završení práce našeho florbalového kroužku, který čítá na 40 účastníků a jehož vedení se ujali ochotní tatínkové našich žáků.

Součástí financování školy je nejen příspěvek od zřizovatele, kterým je Statutární město Chomutov, ale také účast školy v množství projektů, např. Šablony I. – III, Šablony OP JAK, NPO – Podpora rovných příležitostí, Digipropast a další. Tyto finanční prostředky nám pomáhají vzdělávat pedagogy, zajišťovat akce pro žáky, vybavovat školu moderní digitální technikou, apod. Významným počinem bylo zapojení do projektu IROP I., IROP II., kdy jsme ve spolupráci s Městem Chomutov zrekonstruovali dvě učebny jazyků a informačních technologií, školní dílnu, učebnu fyziky a chemie, zřídili chemicko – fyzikální laboratoř vč. pomůcek, a také dvě bezbariérová zázemí pro zdravotně postižené žáky.

Do našich školních lavic se také výborně začlenili žáci z Ukrajiny, kteří u nás ve škole našli zázemí  nové přátele.

Věřím, že jsou naši žáci spokojení a oceňují práci svých učitelů a učitelek. Známkou spokojenosti je určitě i fakt, že někteří žáci se do školy vracejí nejen na návštěvu, ale dokonce se stávají našimi novými kolegy.

Přeji škole, jejím zaměstnancům a žákům příjemně strávený čas na půdě, která znamená nejen vědění, ale také přátelství a nezapomenutelné vzpomínky na čas strávený ve školních lavicích.

Ing. Vladimíra Nováková, ředitelka školy

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ONLINE ZÁPIS 2024/2025

Banner zápis online

ZÁPIS BUDE SPUŠTĚN 3. 4. 2024

Příspěvek na tuzemské ozdravné pobyty

Příspěvek na tuzemské ozdravné pobyty

Více zde

Publicita projektů

Publicita projektů

Projekt: Společnou cestou

Operační program

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Next Generation EU

Next Generation EU

Podrobnosti

Evropský fond

Infrastruktura ZŠ ChomutovInfrastruktura ZŠ Chomutov

Harmonie

Harmonie - podpora společného vzdělávání

Harmonie - podpora společného vzdělávání

Sponzoři a partneři