Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu

HARMONIE FESTIVAL PŘESUNUT NA 12. 6. 2024

Základní popis školy

 • Typ školy: základní škola
 • Název školy, adresa, kraj: Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, Chomutov 43004
 • Jméno ředitelky: Ing. Vladimíra Nováková
 • Zřizovatel: Statutární město Chomutov
 • Telefon školy: 474 624 110 (sekretariát)
 • E-mail školy: info@zsbrezenecka.cz
 • www stránky školy: www.zsbrezenecka.cz

Charakteristika školy:

Škola zahájila činnost 1. 9. 1977 jako 22 třídní v rámci výstavby sídliště Březenecká v Chomutově. Jedná se o areál se šesti pavilony. Od 1. 9. 1996 začala škola využívat bezbariérového přístupu ke vzdělávání imobilních žáků. Prostory školní budovy včetně učeben jsou plně vytíženy. Učebny jsou kmenové, odborné (F, Př, Ch) a poloodborné. Žáci mají k dispozici 2 učebny výpočetní techniky s připojením na internet. Škola je průběžně vybavována výpočetní technikou.

Škola disponuje prostorným sportovním areálem s travnatým hřištěm, běžeckou dráhou, doskočištěm, dvěma tenisovými kurty a jedním volejbalovým hřištěm. Na základě žádosti magistrátu města byl dán tento areál k dispozici chomutovské veřejnosti k jeho využití ve volném čase. V roce 2013 byly nainstalovány i hrací prvky pro využití dětí školní družiny i veřejnosti.

Součástí areálu je i vytápěný skleník a školní pozemek. Pro výuku praktických činnosti je využívána školní dílna, pro výtvarnou a zájmovou činnost dílna keramická.

Ke společnému stravování slouží školní jídelna. Školní jídelna prošla celkovou rekonstrukcí a splňuje přísné hygienické normy.

Motivační název školy „Harmonie“ byl vybrán na základě návrhů. Jde nám především o harmonický rozvoj každého jedince jako individuality.

Stav budovy a pozemku školy

Technický stav budovy byl označen jako neuspokojivý. Ve velmi špatném stavu byla zejména okna, jejichž rámy jsou vyhnilé a okna nedovírají. Manipulace s okny představuje nebezpečí úrazu pro žáky i uklízečky. Dále dochází k velkému úniku tepelné energie. Na základně informací by mělo dojít k výměně oken a zateplení budovy na jaře roku 2014.

Analýza průřezového tématu EVVO

Škola má již vytvořený ŠVP a učí podle něj ve všech ročnících.

Učitelé ve škole mají povědomí o tom, co EVVO ve škole zahrnuje, nicméně na navrhování, plánování a realizaci aktivit v oblasti

EVVO se pravidelně nepodílejí. Kromě 2 paní učitelek, které každé pololetí dělají již pravidelnou akci „sběr papíru“. Tímto považuji míru účasti pedagogického sboru na koordinaci EVVO jako nedostačující. Nově se do sběru papíru zapojil i žákovský parlament.

Organizujeme i sběr víček od PET lahví.

Ráda bych, aby se v budoucnu změnila míra zapojení pedagogického sboru, zejména pomocí:

 • celoškolních projektů a ekologizace provozu školy (pokusit se zapojit do EVVO i další pedagogy a správní zaměstnance)
 • další vzdělávání, besedy, aktivity v rámci předmětových komisí
 • dlouhodobá diskuse s učiteli, podpora vedení školy, zlepšení způsobu komunikace s učiteli, jejich lepší informovanost
 • kontrola činnosti ředitelkou, motivace, odměny 2

Žáci mají celkem slušný přehled o ochraně životního prostředí, neboť na II. stupni se učí v rámci přírodních věd tzv., ekologický přírodopis. Nicméně pouze absolvování tohoto předmětu nevede k systematizaci, utřídění všech důležitých myšlenek, postojů a názorů důležitých pro ochranu ŽP a samotného přesvědčení o nutnosti ochrany přírody. V tuto chvíli nemají žáci větší možnost ovlivnit obsah EVVO na naší škole, nicméně je možnost spolupráce s žákovským parlamentem.

Motivaci a různé informace pro výuku a další činnosti v oblasti EVVO čerpáme:

 • v tuto chvíli čerpám informace pro výuku z periodik, odborných časopisů, tematicky zaměřených časopisů a odborných knih
 • učebnice zaměřené na EV (Ekologický přírodopis)
 • internet
 • televize a rozhlas (projekt „ŠIK“)

V budoucnu bych ráda využívala i jiné zdroje EVVO:

 • konzultace, poradenství a informační servis nabízené středisky ekologické výchovy nebo jinými organizacemi činnými v oblasti EV, ekologie, ochrany ŽP apod.
 • jiné organizace než jsou výše uvedené (správy NP a CHKO, muzea, zoo, botanické zahrady, výzkumné ústavy apod.)
 • úřady veřejné správy (obecné úřady, úřady městských částí, krajské úřady, ministerstva apod.)
 • na seminářích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • od jiných učitelů nebo jiných škol (například v rámci předmětových komisí města Chomutova)

Dnes se snažíme:

 • při tištění/ kopírování dokumentů šetřit papír
 • ve škole je zajištěna možnost systematicky třídit odpady alespoň na dvě složky (papír, plast, bioodpad, gastroodpad a drobný elektroodpad)
 • pro vytříděný odpad je zajištěn systematický odvoz
 • bioodpad ze zahrady svážíme na školní kompost a gastroodpad ze školní jídelny je jídelnou tříděn do hnědých popelnic

Další opatření ve škole, která uplatňujeme při úklidu, stravování nebo občerstvení:

 • ve škole se nachází několik automatů – nejsou zcela vhodné
 • ekologické čistící prostředky pro úklid se snažíme nakupovat v rámci finančních možností rozpočtu školy
 • školní jídelna se nebrání různým projektům - biopotraviny, potravy z místních zdrojů apod.

Materiální vybavení pro výuku EVVO, kterým škola disponuje

Vzhledem k tomu, že na naší škole nemá EVVO prioritní postavení, tak tomu odpovídá i materiální vybavení naší školy. V tuto chvíli je spíš žádné než nějaké kvalitní. V kabinetech se pravděpodobně najdou nějaké učebnice environmentální nebo ekologické výchovy, popř. další odborná literatura, ale tyto materiály nejsou systematicky využívány, zejména pro jejich starší datum vydání.

V současné době škola ani neodebírá odborné časopisy zaměřené na oblast EVVO (Ekolist, Bedrník, ...), škola nemá ani dostatečné pomůcky pro lepší pochopení EVVO, a pomůcky specifické pro EVVO (simulační hry, různé tematické „krabice“). Na druhou stranu škola disponuje v rámci předmětu ekologický přírodopis s dostatečným množstvím zvětšovacích lup, mikroskopů, školním fotoaparátem. Škola nemá prostory vyhrazené pro výuku EVVO a vzhledem k plné využitelnosti celé školy, se ani prostor nenajde. Rádi bychom do budoucna realizovali projekt „Učebna v zahradě“.

Naše škola disponuje školní pozemkem se školní zahradou a vytápěným skleníkem, který je v současné době využíván zejména na předmět pěstitelské činnosti 6. a 7.tříd.

Ráda bych do budoucna za přispění aktivních a stejně zapálených kolegů a kolegyň realizovala na našem školním pozemku (vč. školní zahrady) – učebnu v zahradě, hospodářskou zahradu, přírodní zahradu, arboretum, zahradu s herními prvky. Ráda bych, aby měli žáci zahradu spojenou s příjemným prožitím školního i volného času, aby na zahradu chodili s nadšením a ne jenom z povinnosti plít záhonky v rámci pěstitelských prací. Chci, aby zahrada byla převážně jejich dílem, aby byli na zahradu pyšní a aby byla na ní vidět jejich práce, úsilí,...

Financování EVVO

Zdroje financí pro oblast EVVO na naší škole:

 • běžný rozpočet školy
 • grantové žádosti na EVVO psané členy pedagogického sboru

V budoucnu bych ráda zkusila oslovit i jiné subjekty, které by mohly poskytnout finance na realizaci aktivit v rámci EVVO naší školy:3

 • sponzorování EVVO firmou/podnikem
 • finanční dary rodičů, finanční dary jiných jednotlivců
 • finanční dary spolků/občanských sdružení
 • materiální dary rodičů, materiální dary jiných jednotlivců, materiální dary zřizovatele
 • dobrovolnická práce rodičů/jiných jednotlivců pro EVVO

Peníze, popřípadě materiální dary, bych použila zejména na:

 • nákup nové literatury (učebnice, příp. odborná literatura)
 • předplatné časopisů (např. Sedmá generace, Veronica aj.)
 • dofinancování účastnických poplatků/vstupného žáků za ekologické výukové programy, semináře, kurzy apod.
 • nákup pomůcek specifických pro EVVO (vyráběné přímo pro účely EVVO – simulační hry, „krabice“ aj.)
 • částečná úhrada týdenního ekologického pobytu pro žáky 7. tříd

EVVO ve výuce

V našem ŠVP máme průřezové téma Environmentální výchova (EV). Toto téma nemáme postavené jako samostatný předmět, ale je integrován do několika vyučovacích předmětů (Přírodopis, Výchova k občanství, Chemie, Pěstitelské práce, na I. stupni – Vlastivěda, Přírodověda). Zda je téma důkladně probírané v dané látce a ročníku záleží na učiteli – v současné chvíli není žádným způsobem kvalita kontrolována. Pouze po probrání průřezového tématu se napíše poznámka do třídní knihy. Nejdůležitějším předmětem, kde je EV integrována nejvíce, je přírodopis, který je vyučován na II. stupni v 6. – 9. ročníku. Každá kapitola je zakončena ekologickou problematikou a nabízí otázky týkající se i ekologie, ochrany ŽP.

V průřezovém tématu environmentální výchova uplatňujeme exkurze, výlety a vycházky (zejména využíváme Podkrušnohorský Zoopark, včetně Ekologického centra), projektovou výuku. V minulosti byli realizované tématicky zaměřené výjezdy (Lesná, Jizerky) a snažíme se spolupracovat i s jinými organizacemi. Na základě výuky v hodinách přírodopisu hledáme návrhy konkrétních problémů (práce ve skupinách) + vyhledávání a třídění informací.

V letošním školním roce bych ráda zrealizovala „Projektový den“ ke Dni Země

SWOT analýza (roku 2011, na konec školního roku 2013/14 plánuji novou SWOT analýzu)

Účastníci SWOT analýzy:

 • Pedagogové 1.stupně
 • Pedagogové 2.stupně
 • Vedení školy
 • Zaměstnanci školní družiny
 • Zaměstnanci školní jídelny
 • Žáci 2.stupně

Forma sběru dat:

 • Dotazníkové šetření
 • Rozhovory s pedagogy
 • Diskuze v 8. a 9.ročnících
 • Brainstorming

Silné stránky /Strenghts/

Dospělí

 • Realizace různých projektů, besed
 • Spolupráce se ZOOparkem
 • Stávající pozemek a prostor školy (zeleň, velikost)
 • Aktivita žáků
 • Třídění odpadů
 • Pedagog zajímající se o problematiku - Mgr. Jakabová

Žáci

 • Realizované exkurze
 • Pobytové programy EVVO (Lesná, Jizerky)
 • Zapojení do projektu „Ovoce do škol“
 • Pozemek u školy (hřiště, záhony, skleník)
 • Třídění odpadu
 • Pěstování vlastní zeleniny

Slabé stránky /Weakness/

Dospělí

 • Nízká úroveň vybavenosti EVVO materiálů (publikace, prac.listy, výuk.materiály)
 • Nedostatek financí

Žáci

 • Málo realizovaných projektů a alternativních metod výuky
 • Stará, nemoderní budova 4
 • Nedostatek času a nadšení
 • Neochota ostatních kolegů navzájem spolupracovat
 • Nedostatečná propagace v tisku, na webu
 • Plýtvání energiemi
 • Frekventovaná silnice kolem školy
 • Chatrný skleník

Příležitosti /Oportunities/

Dospělí

 • Ekologizace provozu budovy (zateplení, plastová okna, pákové baterie, úsporné zářivky)
 • Zapojení širší veřejnosti do projektů
 • Naučit se psát granty
 • Přesunout co nejvíce výuky do zahrady

Žáci

 • Získání lepšího vzhledu školy (zateplení, plast.okna)
 • Více exkurzí
 • Poznávání přírody v praxi
 • Možnost získat „ovoce do škol“ i na 2.stupeň
 • Zajímavěji využívat školní pozemky

Ohrožení /Threats/

Dospělí

 • Ještě méně peněz
 • Omezení prostoru školy novou zástavbou
 • Obava kolegů z narušení zavedeného harmonogramu výuky (při realizaci projektů)
 • Nedostatek času
 • MD – Mgr.Jakabové

Žáci

 • Malá motivace žáků
 • Nezodpovědné chování žáků
 • Peníze
 • Nedostatečné nadšení učitelů i žáků

Vyhodnocení SWOT analýzy

a/ v oblasti obsahu činnosti

S – silné stránky: Realizace různých projektů, besed

O – příležitosti: Zajímavěji využívat školní pozemky

W – slabé stránky: Málo realizovaných projektů a alternativních metod

T – ohrožení: V případě projektů nedostatek času na standardní výuku (plnění plánů)

b/ v oblasti managementu

S – silné stránky: Mgr. Jakabová – má zájem o problematiku

O – příležitosti: Naučit se psát granty

W – slabé stránky: Vzájemná nespolupráce ostatních pracovníků

T – ohrožení: V případě projektů nedostatek času na standardní výuku (plnění plánů)

c/ v oblasti zdrojů

S – silné stránky: Stávající pozemek a prostor školy

O – příležitosti: Ekologizace provozu budovy (zateplení, plastová okna, pákové baterie, úsporné zářivky)

W – slabé stránky: Nevyhovující stav budovy

T – ohrožení: Nedostatek finančních zdrojů

d/ v oblasti spolupráce a vazeb

S – silné stránky: Spolupráce se ZOOparkem

O – příležitosti: Zapojení širší veřejnosti do projektů

W – slabé stránky: Nedostatečná propagace v tisku, na webu

T – ohrožení: Nová zástavba5

Návrhy

Návrh výchovně – vzdělávacího cíle (s odkazem na SWOT analýzu)

Obecný cíl č.1: Žáci využívají školní pozemek pro získání praktických dovedností, znalostí a rozvíjejí schopnosti vnímat přírodu všemi smysly (zrak, čich, chuť, hmat, sluch)

Dílčí cíl č.1: Žáci navrhnou, jak by se mohl využívat školní prostor pro interaktivní vzdělávání EVVO

Výstupy pro I. stupeň

a) Žáci navrhnou alespoň 5 stanovišť interaktivní stezky na školní pozemek, která bude rozvíjet jejich schopnost vnímat přírodu všemi smysly

 • Indikátor: 50% žáků navrhne reálná stanoviště stezky
 • Prostředek ověření: návrhy jednotlivých stanovišť, plán zahrady

b) Žáci se podílejí na realizaci stanovišť stezky, která bude rozvíjet jejich schopnosti vnímat přírodu všemi smysly

 • Indikátor: 50% žáků se aktivně zapojuje do realizace jednotlivých stanovišť
 • Prostředek ověření: fotodokumentace, plán aktivit

Výstupy pro II. stupeň

a) Žáci navrhnou alespoň 5 stanovišť naučné stezky – obsah informační cedule

 • Indikátor: 75% žáků navrhne obsah jednotlivých informačních cedulí vhodných na školní pozemek
 • Prostředek ověření: jednotlivé návrhy na obsah informačních cedulí, diskuze mezi žáky a učiteli

b) Žáci navrhnou vzhled jednotlivých informačních tabulí, promyslí si celkový dopad na životní prostředí, cenovou kalkulaci, časovou náročnost realizace, apod.

 • Indikátor: 75% žáků se podílí na návrhu vzhledu jednotlivých informačních tabulí
 • Prostředek ověření: jednotlivé návrhy

Dílčí cíl č.2: Žáci využívají školní prostor pro interaktivní vzdělávání EVVO

Výstupy pro I. stupeň

a) Žáci a učitelé využívají školní pozemek pro zpestření výuky EVVO ve svých předmětech

 • Indikátor: 100% tříd navštíví alespoň 2x během školního roku školní pozemek pro účely EVVO
 • Prostředek ověření: TK, fotodokumentace

Výstupy pro II. stupeň

a) Žáci a učitelé využívají školní pozemek pro zpestření výuky EVVO ve svých předmětech

 • Indikátor: 100% tříd navštíví alespoň 2x během školního roku školní pozemek pro účely EVVO
 • Prostředek ověření: TK, fotodokumentace

Dílčí cíl č.3: Žáci se aktivně podílejí na údržbě školního prostoru

Výstupy pro I.stupeň

a) Žáci ve spolupráci s pedagogy, správními zaměstnanci pečují o zeleň na školní zahradě – okopou, zalijí, pravidelně se starají o rostliny v prostorách školní zahrady i naučné stezky

 • Indikátor: 100% tříd se během školního roku alespoň 1 zúčastní péče o zeleň na školním pozemku a na stezce
 • Prostředek ověření: TK, fotodokumentace

b) Žáci ve spolupráci s pedagogy, správními zaměstnanci pečují o zeleň ve školní budově

 • Indikátor: 100% tříd se během školního roku alespoň 1 zúčastní péče o zeleň ve školní budově
 • Prostředek ověření: TK, fotodokumentace

Výstupy pro II. stupeň

a) Žáci ve spolupráci s pedagogy, správními zaměstnanci pečují o zeleň na školní zahradě – okopou, zalijí, pravidelně se starají o rostliny v prostorách školní zahrady i naučné stezky

 • Indikátor: 100% tříd se během školního roku alespoň 1 zúčastní péče o zeleň na školním pozemku a na stezce
 • Prostředek ověření: TK, fotodokumentace

b) Žáci ve spolupráci s pedagogy, správními zaměstnanci pečují o zeleň ve školní budově

 • Indikátor: 100% tříd se během školního roku alespoň jednou zúčastní péče o zeleň ve školní budově
 • Prostředek ověření: TK, fotodokumentace

Návrh výchovného cíle (s ohledem na SWOT analýzu)

Organizace výuky žáků – výuka pro všechny žáky

 • HLAVNÍ CÍL: Výuka EVVO probíhá zejména včleněním environmentální výchovy do jednotlivých předmětů formou projektové výuky.6
 • DÍLČÍ CÍL č.1: Jsou zajištěny mezipředmětové vztahy posílením mezipředmětových vztahů v rámci EVVO.

Prostředky k dosažení dílčího cíle:

 • Seznámení představy pedagoga zabývající se EVVO na škole na provozní poradě školy o začlenění EVVO do mezipředmětových vztahů
 • Návrhy jednotlivých aktivit, které se dají využít v mezipředmětových vztazích
 • Pomoc pedagoga zabývajícího se EVVO ostatním učitelům

Indikátor dosažení cíle:

 • probíhá pravidelná kvalitní komunikace mezi pedagogy
 • zajištění spolupráce a včlenění co nejvíce kolegů do mezipředmětových vztahů
 • realizace projektu, jehož cílem bude „procvičení“ mezipředmětových vztahů

Způsob vyhodnocení

 • zápisy v třídní knize
 • závěrečná zpráva z proběhnutého projektu

DÍLČÍ CÍL č.2 Na konci školního roku bude provedena změna průřezového tématu EVVO ve školním vzdělávacím programu.

Prostředky k dosažení dílčího cíle:

 • Během roku si pedagogové zapisují poznámky ohledně průřezového tématu EVVO a co by šlo změnit
 • Na konci roku bude ustanovena skupina zabývající se průřezovým tématem EVVO
 • Návrh změny průřezového tématu EVVO
 • Oslovení vedení školy s návrhem změny
 • Diskuze vedení školy x skupina zabývající se PT EVVO
 • Změna průřezového tématu EVVO v ŠVP

Indikátor dosažení cíle:

 • během školního roku důsledné zapisování poznámek k EVVO a následné vyhodnocení
 • zápisy z porad

Způsob vyhodnocení

 • do konce roku učitel vymyslí efektivní způsoby, jak začlenit EVVO do jednotlivých předmětů

Organizace výuky žáků – volitelné, nepovinné a zájmové vzdělání

HLAVNÍ CÍL: Škola nabídne žákům ve školním roce zájmové aktivy v rámci environmentální výchovy (zájmový kroužek, exkurze,...)

DÍLČÍ CÍL č.3 Škola v rámci environmentální výchovy pořádá exkurze

Prostředky k dosažení dílčího cíle:

 • Zmapování nabídky EVVO v blízkém kraji
 • Vyčlenění zajímavých aktivit vhodných pro naší školu
 • Předat návrh ke schválení vedení školy (včetně návrhu na dalšího dozorujícího učitele)
 • Domluvit termín exkurze (s vedením školy i s danou institucí)
 • Vytvoření poutavého letáku na danou aktivitu (popřípadě motivace žáků prostřednictvím výuky)
 • Sehnání dostatečného počtu žáků (nejlépe pouze z jednoho ročníku, kvůli nákladům na suplování)
 • Objednání dopravy (autobus, vlak)
 • Realizace dané exkurze
 • Zhodnocení exkurze
 • Sepsání článku na www.stránky školy
 • Předání „závěrečné zprávy“ vedení školy

Indikátor dosažení cíle:

 • škola uspořádá alespoň 2akce za 1pololetí

Způsob vyhodnocení

 • zápisy v TK
 • článek na www.stránkách školy
 • Další vzdělávání (pedagogických) pracovníků

HLAVNÍ CÍL: Učitelé se během školního roku v rámci DVPP účastní některého typu vzdělávání v rámci EVVO (seminář, kurz, exkurze)

DÍLČÍ CÍL č.1: Učitelé prohlubují svoji kvalifikaci v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti EVVO

Prostředky k dosažení dílčího cíle:

 • Zmapování nabídky možností prohloubení své kvalifikace v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti EVVO
 • Vytvoření přehledné tabulky – zvýšení kvalifikace v oblasti EVVO
 • Předat tabulku ke schválení vedení školy
 • Předat tabulku pedagogům na provozní poradě školy
 • Výběr vhodného programu pro daného pedagoga
 • Zajištění přihlášky
 • Realizace vzdělávání pedagoga7
 • Získání certifikátu o získaném vzdělání v oblasti EVVO

Indikátor dosažení cíle:

 • odevzdaná přihláška k danému typu studia
 • alespoň 10% učitelů, kteří absolvují některý typ vzdělávání v rámci EVVO

Způsob vyhodnocení:

 • výstupní práce (učitel prostudované téma zajímavě zpracuje – dle svých možností)
 • certifikát

DÍLČÍ CÍL č.2: Vedení školy zajistí podporu pro učitele, kteří si chtějí prohloubit poznatky z EVVO

Prostředky k dosažení dílčího cíle:

 • Sepsání smlouvy o získání kvalifikace v oblasti EVVO
 • Zajištění studijního volna pro daného pedagoga
 • Zajištění náhrady (suplování) po dobu nepřítomnosti vzdělávajícího se pedagoga

Indikátor dosažení cíle:

 • zajištění takových podmínek, aby si učitel mohl prohloubit poznatky z EVVO (úprava rozvrhu, den volna,...)

Ekologizace provozu školy

HLAVNÍ CÍL: Provoz školní budovy je pro žáky, pracovníky i návštěvníky příkladem více různých možností ekologicky šetrného provozu

DÍLČÍ CÍL č.1: Na škole je během školního roku zaveden funkční systém třídění odpadů a je u něj vyřešen a prezentován odběr vytříděných složek. Ve škole se funkčně třídí alespoň 5 složek – papír, plast, drobný elektroodpad, bioodpad a směsný odpad.

Prostředky k dosažení dílčího cíle:

 • Zmapování produkce odpadů na škole
 • Informování pedagogů a žáků o systému třídění
 • Každá třída si vytvoří letáky k třídění odpadů, včetně velkých informačních letáků ke každému koši s tříděným odpadem
 • Každá třída si vytvoří pravidla třídění odpadu a pověří odpovědného žáka za kontrolu třídění
 • Smluvní zajištění pravidelného odvozu všech vytříděných složek odpadů

Indikátor dosažení cíle:

 • v každé třídě jsou umístěny koše na tři základní druhy odpadů – papír, plast, směs
 • na školním pozemku je kompost
 • na každé chodbě je alespoň 1 nádoba na drobný elektroodpad
 • je smluvně zajištěn pravidelný odvoz všech vytříděných složek odpadů

Způsob vyhodnocení:

 • 2x ročně kontrola rozmístění košů ve škole
 • průběžná kontrola kvality vytříděného odpadu
 • smlouva o zajištění pravidelného odvozu všech vytříděných složek odpadů

DÍLČÍ CÍL č.2: Ve škole jsou od nového školního roku zavedena opatření k ekologicky šetrnému nakupování alespoň dvou nejčastěji nakupovaných druhů zboží, s nimiž se setkávají žáci i návštěvníci školy

Prostředky k dosažení dílčího cíle:

 • Zmapování nejčastěji nakupovaných druhů zboží
 • Zmapování nabídky (zejména cenové a kvality) nabízeného zboží v kategorii šetrného ekologického výrobku
 • Anketa „Které dva výrobky vyměníme za ekologicky šetrné“
 • Vyhodnocení ankety
 • Smlouva a následné objednání výrobků u prověřené firmy

Indikátor dosažení cíle:

 • v nákupech je alespoň 50% recyklovaného papíru
 • v nákupech jsou ekologicky šetrné prostředky, hygienické, prací prostředky (certifikace ekologicky šetrného výrobku)

Způsob vyhodnocení:

 • evidence nákupních dokladů a vyhodnocení na konci roku

DÍLČÍ CÍL č.3: Ve škole budou od příštího nového školního roku postupně zavedena opatření k šetření energiemi a vodou

Prostředky k dosažení dílčího cíle:

 • Zmapování současného (popřípadě pro porovnání i minulého) stavu plýtvání energiemi a vodou
 • Vytvoření přehledného grafu „Jak jsme na tom“
 • Návrhy jednotlivých řešení „jak šetřit energiemi a vodou“
 • Výběr reálného řešení šetření energiemi a vodou
 • Realizace návrhu

Indikátor dosažení cíle:

- nákup a instalace úsporných splachovadel8

- výměna oken a zateplení budovy

- termostaty

- informační cedule

Způsob vyhodnocení:

- roční vyúčtování energií a vody

DÍLČÍ CÍL č.4: Po zavedení funkčního třídění odpadu se snažíme o co největší minimalizaci odpadů, neboť nejlepší odpad je žádný odpad

Prostředky k dosažení dílčího cíle:

 • Zmapování situace ohledně vyhozených odpadů ve směsných koších a v koších s tříděným odpadem
 • Vytvoření plakátů „nejlepší odpad je žádný odpad“
 • Návštěva střediska ekologického centra – program na téma odpady
 • Zmapování situace po aktivitách
 • Vyhodnocení aktuální situace

Indikátor dosažení cíle:

- žáci používají svačinové boxy a láhve na pití

- nákup potravin a kancelářských potřeb ve velkých baleních

- kompostování bioodpadu

Způsob vyhodnocení:

- průzkum na začátku a na konci školního roku

- anketa mezi žáky

- evidence nákupních dokladů

Materiální, prostorové a finanční zajištění EVVO

HLAVNÍ CÍL: Škola usiluje o dostatek materiálního, prostorového a finančního zajištění EVVO

DÍLČÍ CÍL č.1: Škola prozkoumá možnosti získání různých grantů a dotací v oblasti EVVO

Prostředky k dosažení dílčího cíle:

 • Vedení školy pověří pedagoga, který prozkoumá možnosti získání grantů a dotací v oblasti EVVO
 • Pedagog vytvoří přehlednou tabulku nabídky
 • Spolu s vedením školy vybere tu nejvhodnější nabídku
 • Pedagog sepíše žádost o dotaci
 • Vedení školy podepíše žádost o dotaci a následně odešle

Indikátor dosažení cíle:

- odpovědný učitel vytvoří přehlednou tabulku nabídky grantů a dotací v oblasti EVVO

- odpovědný učitel sepíše alespoň 2 žádosti o grant

Způsob vyhodnocení:

- přehledná tabulka

- sepsaná žádost o grant

DÍLČÍ CÍL č.2: Škola vybuduje vhodně vybavené prostory pro výuku zejména pro výuku EVVO

Prostředky k dosažení dílčího cíle:

 • Pedagog pověřený EVVO na škole informuje vedení školy o vybavenosti školy pro výuku EVVO
 • Pedagog navrhne možnosti, jak tyto prostory vylepšit
 • Diskuze s vedením školy popřípadě s pedagogickou radou
 • Vedení školy schválí některý z návrhů
 • Realizace návrhu na vybavení prostorů pro výuku zejména pro výuku EVVO

Indikátor dosažení cíle:

- škola dá prostor žákům a učitelům,aby navrhli nejvhodnější prostory pro výuku EVVO a poté se vybere ze všech návrhů ten nejlepší a realizovatelný

- postupná realizace konečného návrhu

Způsob vyhodnocení:

- výstavka jednotlivých návrhů

- dát možnost žákům i učitelům, aby vyjádřili své dojmy

- stavební deník

- článek na www.stránkách školy

DÍLČÍ CÍL č.3: Škola zajistí dostatečné množství pomůcek pro EVVO na škole

Prostředky k dosažení dílčího cíle:

 • Sepsání stávajícího stavu pomůcek pro výuku EVVO na škole
 • Zmapování možnosti dovybavit školu vhodnými pomůcky pro výuku EVVO
 • Vytvoření nabídky (včetně cenové kalkulace) a předání vedení školy
 • Diskuze s vedením školy popřípadě s pedagogickou radou (může být i formou ankety)9
 • Výběr pomůcek vhodných pro výuku EVVO na škole
 • Objednání pomůcek
 • Převzetí pomůcek a ustanovení osoby zodpovědné za pomůcky

Indikátor dosažení cíle:

- sepsání všech dostupných pomůcek na škole

- sepsání potřebných pomůcek pro EVVO na škole

- sepsání žádosti o finanční příspěvek na nákup pomůcek pro výuku EVVO

Způsob vyhodnocení:

- seznam dostupných pomůcek na škole

- seznam potřebných pomůcek pro EVVO na škole

- žádost o finanční příspěvek na nákup pomůcek

Návrh prostředků k dosažení cíle – Organizační cíle (s odkazem na SWOT analýzu)

Organizace výuky žáků – výuka pro všechny žáky

HLAVNÍ CÍL: Výuka EVVO probíhá zejména včleněním environmentální výchovy do jednotlivých předmětů formou projektové výuky.

DÍLČÍ CÍL č.1: Jsou zajištěny mezipředmětové vztahy posílením mezipředmětových vztahů v rámci EVVO.

Prostředky k dosažení dílčího cíle:

 • Seznámení představy pedagoga zabývající se EVVO na škole na provozní poradě školy o začlenění EVVO do mezipředmětových vztahů
 • Návrhy jednotlivých aktivit, které se dají využít v mezipředmětových vztazích
 • Pomoc pedagoga zabývajícího se EVVO ostatním učitelům

Indikátor dosažení cíle:

- probíhá pravidelní kvalitní komunikace mezi pedagogy

- zajištění spolupráce a včlenění co nejvíce kolegů do mezipředmětových vztahů

- realizace projektu, jehož cílem bude „procvičení“ mezipředmětových vztahů

Způsob vyhodnocení

- zápisy v třídní knize

- závěrečná zpráva z proběhnutého projektu

DÍLČÍ CÍL č.2 Na konci školního roku bude provedena změna průřezového tématu EVVO ve školním vzdělávacím programu.

Prostředky k dosažení dílčího cíle:

 • Během roku si pedagogové zapisují poznámky ohledně průřezového tématu EVVO a co by šlo změnit
 • Na konci roku bude ustanovena skupina zabývající se průřezovým tématem EVVO
 • Návrh změny průřezového tématu EVVO
 • Oslovení vedení školy s návrhem změny
 • Diskuze vedení školy x skupina zabývající se PT EVVO
 • Změna průřezového tématu EVVO v ŠVP

Indikátor dosažení cíle:

- během školního roku důsledné zapisování poznámek k EVVO a následné vyhodnocení

- zápisy z porad

Způsob vyhodnocení

- do konce roku učitel vymyslí efektivní způsoby, jak začlenit EVVO do jednotlivých předmětů

Další vzdělávání (pedagogických) pracovníků

HLAVNÍ CÍL: Učitelé se během školního roku v rámci DVPP účastní některého typu vzdělávání v rámci EVVO (seminář, kurz, exkurze)

DÍLČÍ CÍL č.1: Učitelé prohlubují svoji kvalifikaci v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti EVVO

Prostředky k dosažení dílčího cíle:

 • Zmapování nabídky možností prohloubení své kvalifikace v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti EVVO
 • Vytvoření přehledné tabulky – zvýšení kvalifikace v oblasti EVVO
 • Předat tabulku ke schválení vedení školy
 • Předat tabulku pedagogům na provozní poradě školy
 • Výběr vhodného programu pro daného pedagoga
 • Zajištění přihlášky
 • Realizace vzdělávání pedagoga
 • Získání certifikátu o získaném vzdělání v oblasti EVVO

Indikátor dosažení cíle:

- odevzdaná přihláška k danému typu studia

- alespoň 10% učitelů, kteří absolvují některý typ vzdělávání v rámci EVVO10

Způsob vyhodnocení:

- výstupní práce (učitel prostudované téma zajímavě zpracuje – dle svých možností)

- certifikát

DÍLČÍ CÍL č.2: Vedení školy zajistí podporu pro učitelé, kteří si chtějí prohloubit poznatky z EVVO

Prostředky k dosažení dílčího cíle:

 • Sepsání smlouvy o získání kvalifikace v oblasti EVVO
 • Zajištění studijního volna pro daného pedagoga
 • Zajištění náhrady (suplování) po dobu nepřítomnosti vzdělávajícího se pedagoga

Indikátor dosažení cíle:

- zajištění takových podmínek, aby si učitel mohl prohloubit poznatky z EVVO (úprava rozvrhu, den volna,...)

Způsob vyhodnocení:

- učitel nepřijde v rámci prohloubení poznatků z oblasti EVVO o dny dovolené (viz výplatní páska)

Oblast výchovně vzdělávací

Vzhledem k postavení EVVO na naší škole, a rozkoukání se koordinátora EVVO ve své nové funkci, zde uvádím pouze zažité akce. Mým přáním je, aby EVVO

získala své místo ať už mezi žáky, ale i pedagogy – vzájemná spolupráce, projektové dny apod.

1.stupeň:

- celodenní vycházky tříd do přírody (zejména v rámci přírodovědných předmětů – vlastivěda, přírodověda, popř. výtvarná výchova,...)

- návštěva Ekocentra Podkrušnohorského zooparku v Chomutově

- uspořádání projektového dne: Den Země, Den vody, Stromů apod.

- tematické přednášky

2.stupeň:

- exkurze tematicky zaměřené – dle aktuální nabídky

- účast v soutěži Biologická, Zeměpisná - kategorie C, D

- účast v soutěži Přírodovědný klokan – 8. a 9.třídy

- projekty (třídní, mezitřídní, školní)

- účast v soutěžích s ekologickou tématikou (dle aktuální nabídky)

Školní družina:

Ve školní družině je základní činností hra, která ke založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.

Témata, která souvisí s environmentální tématikou jsou především:

- místo, kde žijeme (poznávání nejbližšího okolí, přírodní zajímavosti okolí, apod.)

- rozmanitosti přírody (vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedií, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova – ochrana přírody

- vycházky do přírody (poznávání okolí domova i školy)

- spolupráce s Podkrušnohorským zooparkem (Adopce zvířátka)

Organizační oblast

 • náplň odpovědná osoba termín čas a vyhodnocení
 • posílení mezipředmětových
 • vztahů v rámci EVVO tým pedagogů celý rok červen – porada
 • návrh kroužku EVVO koordinátor EVVO červen srpen 2014 – ředitel školy a
 • koordinátor
 • nabídka DVPP v rámci EVVO –
 • předložení nabídky pedagogům koordinátor EVVO po celý školní rok červen - porada
 • zmapování nabídky grantů,
 • dotací v oblasti EVVO
 • koordinátor EVVO, ředitel,
 • zástupci po celý školní rok červen - porada
 • sepsání žádosti o grant koordinátor EVVO, češtinář po celý školní rok červen – porada
 • zmapování možností dovybavení
 • školy vhodnými pomůckami pro
 • EVVO
 • koordinátor EVVO, správci
 • kabinetů, ředitel, zástupci listopad/ prosinec seznam nových možností
 • kam směřuje EVVO koordinátor EVVO, ředitel školy červen červen - zápis
 • plán EVVO na šk. rok 2014/15 koordinátor EVVO, ředitel školy červen září 2014 – program EVVO11

Organizační oblast – plán akcí

Aktivity pro žáky:

1.stupeň:

 • celodenní vycházky tříd do přírody (zejména v rámci předmětů : prvouka. přírodověda, přírodopis, výtvarná výchova)
 • tematické přednášky ( dle nabídky vzdělávacích center)
 • návštěva ekocentra Podkrušnohorského zooparku v Chomutově, popř. jiných ZOO ( třídní výlety, realizované zejm. na I.st. ZŠ)
 • výtvarné/ slohové soutěže

ŠD:

 • vycházky do přírody (poznávání okolí domova i školy)
 • spolupráce s Podkrušnohorským zooparkem (Adopce zvířátek – prezentace na web stránkách školy)

2.stupeň:

 • tematické exkurze (např. teplárna a elektrárna Tušimice, alternativní zdroje energie, vodárna, Techmania, Pivovar v Plzni, aj. – dle aktuální nabídky)
 • besedy s odborníky
 • projekty (třídní, mezitřídní, školní)
 • výtvarné/ slohové soutěže
 • účast v soutěžích a olympiádách: Biologická, Zeměpisná, Chemická – kategorie C,D
 • účast v soutěži Přírodovědný klokan – 8. a 9.třídy – listopad 2013
 • účast v soutěži Litvínovský choroš – tříčlenné družstvo 8. a 9.třídy – prosinec 2013
 • projektový den „Den Země“

Závěr

Pro tento školní rok bych ráda vytvořila představu o EVVO na naší škole spolu s vedením školy (pí. ředitelka, zástupci) a s kolegy zabývající se touto problematikou. A s touto představou bych pracovala pro příští školní roky (plán EVVO, který by byl funkční pro všechny zainteresované a rozvoj EVVO v naší škole i mimo ni).

Vypracovala: Mgr. Pavlína Jakabová

Mgr. J. Červená, ŘŠ

Dokumenty EVVO

Plán EVVO 2015-16

Plan_EVVO_2015_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 609,55 kB
Staženo: 52×
Vloženo: 10. 8. 2023

Plán EVVO 2021-22

plan_EVVO_2021_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 159,22 kB
Staženo: 60×
Vloženo: 10. 8. 2023

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ONLINE ZÁPIS 2024/2025

Banner zápis online

ZÁPIS BUDE SPUŠTĚN 3. 4. 2024

Příspěvek na tuzemské ozdravné pobyty

Příspěvek na tuzemské ozdravné pobyty

Více zde

Publicita projektů

Publicita projektů

Projekt: Společnou cestou

Operační program

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Next Generation EU

Next Generation EU

Podrobnosti

Evropský fond

Infrastruktura ZŠ ChomutovInfrastruktura ZŠ Chomutov

Harmonie

Harmonie - podpora společného vzdělávání

Harmonie - podpora společného vzdělávání

Sponzoři a partneři