^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Organizační řád školy

I. Všeobecná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1 Organizační řád Základní školy Chomutov, Březenecká 4679 (dále jen škola), upravuje organizační strukturu, řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

1.2 Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP).

1.3 Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

2. Postavení a poslání školy

2.1 Škola byla zřízena Městem Chomutov jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou 29. 10. 1992. Vzhledem k úpravám zřizovací listiny byla rozhodnutím Zastupitelstva města č. 093/01 ze dne 30.5.2001 s účinností od 1.7.2001 původní zřizovací listina zrušena a nahrazena listinou v platném znění.

2.2 Škola je v síti škol MŠMT vedena pod kódem 600 077 390. Členěna je do tří sloţek takto:

základní škola - IZO 102 129 371

školní druţina - IZO 116 200 090

školní jídelna - IZO 102 653 437

2.3 Uplatňováním vybraných vzdělávacích programů usiluje škola o to, aby ţáci v průběhu povinné školní docházky získali základy moderního všeobecného vzdělání a byli co nejlépe vybaveni pro ţivot nejen po stránce rozumové, ale i charakterové, kulturní a tělesné. Od roku 2007 vyučováno podle vlastního školního vzdělávacího programu HARMONIE.

Škola je stavebními úpravami upravena pro výchovu a vzdělávání tělesně postiţených ţáků včetně vozíčkářů.

 

II. Organizační členění

1. Útvary školy a funkční místa

1.1 V čele školy jako právního subjektu stojí statutární zástupce školy - ředitel školy. Ředitelkou školy byla jmenována na základě konkurzu ze dne 26.5.2000 s platností od 3.8.2000 Mgr. Jitka Červená.

1.2 Škola se člení na první stupeň, druhý stupeň, školní druţinu, úsek provozní a školní jídelnu.

1.3 Vedoucí útvarů jmenuje, případně ustanovuje ředitelka školy. Vedoucí útvarů v souladu s náplní útvarů a v rámci pravomocí, stanovených ředitelkou školy, řídí činnost útvarů a podepisují příslušná rozhodnutí a opatření. Jsou oprávnění jednat jménem školy v rozsahu stanoveném ředitelkou v náplni práce.

1.4 Statutárním zástupcem ředitele školy je jmenován Mgr. Jiří Sajner, zástupcem pro I.st. ZŠ byla 1.4. 2009 jmenována Mgr. Alena Nazarčíková.

 

III. Řízení školy - kompetence

1. Statutární orgán školy

1.1 Statutárním orgánem školy je ředitelka.

1.2 Ředitelka řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých útvarů. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad a operativních konzultací vedení školy, pedagogických rad, metodického sdruţení I.st. a předmětových komisí II.st.

1.3 Jedná ve všech záleţitostech jménem školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních.

1.4 Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky, zajišťuje účinné vyuţívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce.

1.5 Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy.

1.6 Ředitelka školy je při výkonu své funkce oprávněna písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy.

Dále

 Stanovuje úkoly a odpovědnosti pracovníků vedení školy

 Odpovídá za organizaci práce ve škole

 Přijímá a propouští pracovníky

 Rozhoduje o hospodaření s prostředky FKSP

 Odpovídá za dodrţování předpisů BOZP a PO

 Provádí kontrolní činnost výchovně vzdělávací práce i práce provozní

 Svolává a řídí pedagogické rady

 Odpovídá za vedení předepsané dokumentace

 Přiděluje úvazky a třídnictví

 Vytváří podmínky pro DVPP

 Vypracovává výroční zprávu o činnosti školy

2. Ostatní vedoucí pracovníci školy

2.1 Ostatními vedoucími pracovníky jsou zástupci ředitele školy pro I. a II. stupeň, vedoucí vychovatelka, školník, vedoucí školní jídelny .

2.2 Vedoucí pracovníci reprezentují v interním styku útvary, které řídí a jednají jejich jménem. V externím styku jednají pouze v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem a oprávněními, uvedenými v pracovní náplni.

2.3 Vedoucí pracovníci jsou povinni dodrţovat ustanovení všech platných právních a organizačních norem a dále zejména zajistit, aby podřízení pracovníci plnili úkoly včas a hospodárně, kontrolovat věcnou správnost, hospodářskou odůvodněnost a zákonnost provedených prací a optimální vyuţívání provozního zařízení a veškerého materiálu, vytvářet příznivé fyzické i psychické pracovní prostředí, vést pracovníky k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativy a pracovní úsilí, vyvozovat důsledky z porušení pracovních povinností. Jsou oprávněni navrhovat ředitelce školy výši nenárokových sloţek platu.

2.4 Vedoucí pracovníci se podílejí zejména na plánování rozvoje školy, přípravě, realizaci a hodnocení školního roku, přípravě, sledování čerpání rozpočtu, na racionalizaci řízení školy.

Z toho zástupci ředitelky dále :

 Zastupují ředitelku v době její nepřítomnosti

 Zpracovávají statistické výkazy

 Sestavují rozvrh a stanovují rozpis dohledů

 Sledují a kontrolují dokumentaci třídních učitelů a ostatních pedagogických pracovníků

 Organizují zastupování

 Zajišťují mimoškolní akce ţáků ( ŠvP, LVK, LDT aj. )

 Sledují účast pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích

 Sledují účast a výsledky ţáků na soutěţích a olympiádách

 Zajišťují učebnice a učební pomůcky pro ţáky

 Zajišťují výchovně poradenskou činnost pro ţáky - I.st. pí.Nazarčíková, II.st.p.Sajner, který dále řeší i otázky výběru a volby budoucího povolání ţáků (ředitelka školy zodpovídá za problematiku integrovaných ţáků)

 Zajišťují podklady pro svolávání výchovné komise

 

IV. Organizační a řídící normy

Na škole je vedena předepsaná dokumentace o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky

Povinná dokumentace dle § 28 školského zákona :

 Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a jeho změnách

 Evidence ţáků školy (školní matrika)

 Doklady o přijímání ţáků, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

 Vzdělávací programy

 Výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy

 Třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu

 Školní řád, Vnitřní reţim školy, vnitřní řády odborných učeben, včetně reţimu ŠD, ŠJ, rozvrh vyučovacích hodin a dohledů

 Záznamy z pedagogických rad

 Knihu úrazů a záznamy o úrazech

 Protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy

 Personální a mzdová dokumentace, hospodářskou dokumentace a účetní evidenc

Dále je na škole vedena tato dokumentace:

 Kolektivní smlouva

 Evidence majetku

 Inventarizace majetku školy

 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků ( klasifikační řád)

 Pracovní náplně pracovníků

 Evidence pracovní doby

 Kontrola hospodaření a vedení účetnictví

 Vedení pokladny

 Kalkulace nákladů a zisků při pronájmech ( tělocvičny, ostatní prostory,…)

 Směrnice o poskytování cestovních náhrad

 Školení BOZP zaměstnanců a ţáků, traumatologický plán

 Ţákovské kníţky

 Dokumentace třídních schůzek

 Dokumentace činnosti metodických orgánů školy

 Tematické a časové plány učiva jednotlivých předmětů a ročníků

 Vlastní školní vzdělávací program

Předepsaná dokumentace je vedena podle pokynů ředitelky a ukládá se na určeném místě. Kontrolu dokumentace provádí zástupci, ředitelka školy či jí pověření pracovníci.

V. Funkční (systémové) členění - komponenty

1. Strategie řízení

1.1 Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních.

1.2 Jednotlivé útvary pracují samostatně v rozsahu kompetencí stanovených v pracovní náplni vedoucího útvaru.

Zastupitelnost pracovníků školy :

 Při zastupování ve výchovně vzdělávací činnosti jsou vzájemně zastupitelní učitelé obou stupňů, vychovatelky ŠD a asistentky pedagoga

 Potřebnost zastupování určují zástupci ředitelky

2. Finanční řízení

2.1 Ekonomické řízení školy je v náplni ekonomky( účetní) školy pod dohledem ředitelky

2.2 Úkoly spojené se mzdovou agendou jsou zajišťovány smluvně Střediskem sluţeb škole v Chomutově. Škola na své náklady objednává u odborných firem audit na hospodaření.

2.3 Účetní agendu vede v plném rozsahu ekonomka ( účetní) školy.

3. Personální řízení

3.1 Personální agendu vede Středisko sluţeb školám v Chomutově, podklady pro vedení agendy této organizaci předkládá na základě smlouvy administrativní pracovnice.

3.2 Noví pracovníci jsou vyhledáváni zpravidla konkursním nebo výběrovým řízením.

3.3 Přijímání nových pracovníků stejně jako sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje administrativní pracovnice.

4. Materiální vybavení

4.1 O nákupu hmotných prostředků rozhodují vedoucí útvarů v rozsahu stanoveném v pracovních náplních.

4.2 Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí ekonomka (účetní) školy.

4.3 Za ochranu evidovaného majetku odpovídají správci sbírek a kabinetů na základě pověření.

4.4 Sklad učebnic a sklad školních potřeb spravuje ekonomka (účetní).

4.5 Odpisy majetku se řídí metodikou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

5. Externí vztahy

5.1 Ve styku s okolím reprezentují školu především její vedoucí pracovníci, tj. ředitelka, zástupci, vedoucí vychovatelka školní druţiny, vedoucí školní jídelny a školník.

5.2 Ve styku s rodiči ţáků jednají jménem školy rovněţ učitelé a vychovatelé školy.

 

VI. Pracovníci a oceňování práce

1. Vnitřní principy řízení a oceňování

Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí nařízením vlády ČR č. 330/2003 Sb.,ve znění pozdějších předpisů Sb., a č. 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a některých dalších organizací a podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu školy a v Kolektivní smlouvě.

2. Práva a povinnosti pracovníků

Jsou dána zákoníkem práce, školským zákonem č. 561/ 2004 Sb., zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Pracovním řádem pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení, Organizačním řádem, Školním řádem, Vnitřním reţimem školy a dalšími obecně závaznými právními normami.

 

VII. Komunikační a informační systém

1. Komunikační systém

1.1 Zaměstnanci mají přístup k vedoucím pracovníkům denně v kteroukoliv dobu a lze v ní vyřizovat běţné operativní záleţitosti.

1.2 Telefonické informace jsou předávány ze sekretariátu školy jednotlivým pracovníkům či přepojovány do školní jídelny.

1.3 Kopírování je povoleno pouze pro potřeby školy a výchovně vzdělávací činnosti.

2. Informační systém

2.1 Informace vstupující do školy by měly podléhat vědomí ředitelky školy.

2.2 Ředitelka rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záleţitost nebo její část zpracuje.

2.3 Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků se zveřejňují v měsíčním plánu/ programu školy/, operativně na informační tabuli ve sborovně, případně v pedagogické radě.

2.4 Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelkou nebo jeho statutárním zástupcem.

2.5 Neoficielní a nepodloţené informace, které se týkají interních vztahů školy a pracovníků, se nedoporučuje mimo školu zveřejňovat.

 

 

Organizační řád byl projednán a schválen na pedagogické radě 24. 11.2009.

Platný od 25.11..2009 do odvolání.

Aktualizován 29 .9. 2011 (viz zápis z provozní porady).

………………………………….

Mgr. Jitka Červená

ředitelka školy

V Chomutově 29.9.2011

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci

Publicita projektů