^ NAHORU
 • 1 Naše Základní škola
  Ode dne 1. 9. 1977, kdy byla slavnostně otevřena, prošla naše základní škola významným vývojem a několika důležitými změnami. Jednou z nich je i nedávná změna vzhledu budovy, která oživila celé okolní prostředí. Předlohou pro realizaci nové podoby školy byl návrh, dnes již bývalé žákyně, Kateřiny Sobotkové.
 • 2 Gymnastika
  Patří mezi kroužky, které mají na naší škole dlouholetou tradici. Žákyně prvního stupně, pod vedením trenérek Štroufové a Linhartové, se zde učí baletní a taneční průpravě, a také dokonalému ovládnutí pohybů pro moderní gymnastiku.
 • 3 Lyžařské kurzy
  Mezi velmi oblíbené akce naší školy patří lyžařský kurz, který si klade za cíl nejen naučit žáky základům lyžování, ale také ukázat jim krásu zimních sportů, pohybu na čerstvém horském vzduchu a malebnou přírodu českých hor.
 • 4 Letní tábory
  Vysoce atraktivní akcí pro žáky jsou školou pořádané letní tábory, kde mají žáci možnost poznat některé z učitelů i mimo školní prostředí. Atraktivní lokality, zábavné hry, sportovní vyžití a dobří lidé jsou vždy zárukou nezapomenutelných zážitků z prázdnin.
 • 5 Tenisové kurty
  Škola disponuje kvalitním sportovním zázemím, do kterého jsou zakomponovány i tři tenisové kurty. Mimo možnosti pronájmu pro širokou veřejnost jsou kurty určeny především školním potřebám a každoročně se zde koná turnaj základních škol „O pohár ředitelky školy“.
baner

Peer program

peerPrincipem peer (helper) programů je aktivní zapojení předem připravených, zdravě žijících vrstevníků (vybraných podle kritéria přirozené autority v kolektivu, např. pomocí sociometrické studie), kteří pozitivně a neformálně působí na formování postojů ostatních dětí. Význam anglického slova "peer" je ovšem širší - vrstevník je někdo, s nímž se cílová populace může ztotožnit. Svou roli přitom sehrává nejen věk (optimální jsou podle Nešpora aktivisté o jeden nebo o dva roky starší), ale např. ekonomická situace či souřadné sociokulturní postavení. Východiskem peer programů je tedy filosofie, že se jedinec ztotožní spíše s někým, kdo je mu bližší z hlediska sociálního zázemí, věku, role, zájmů a životní orientace, a který jej proto v jeho názorech a postojích má schopnost ovlivňovat. Vrstevnické skupiny podporují zdravé normy a způsoby chování a odmítají škodlivé návyky (peeři sami nesmějí mít potíže v chování a prospěchu), čímž vytvářejí pozitivní vzor pro ostatní a ovlivňují tak rizikové chování. V období dospívání pro jeho psychologické charakteristiky je peer pressure zvláště významný. Jedinci se totiž dostává nejen informací, ale nevědomky přebírá i postoje, hodnoty a způsoby chování. Jedním ze základních předpokladů je, že pokud se cílová populace s nositeli preventivního programu skutečně identifikuje, poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní také v budoucnu. 

 

Peer program ve školním roce 2018/2019

V tomto školním roce opět ve škole působila skupina peer programu, jejímž cílem je pozitivně působit na své vrstevníky, spolužáky, a ukazovat jim vhodný model chování v rizikových situacích, které je mohou v jejich životech potkat, a to nejen v prostředí školy, ale i za hranicemi školních lavic. Na začátku naší práce jsme se museli vypořádat s řídnoucími řadami našich členů, právě proto jsme přizvali další žáky, kteří projevili zájem působit na své spolužáky.

Jednotliví členové peer programu získali a prohloubili si informace z oblasti prevence rizikového chování. Dochází k rozvíjení jejich komunikačních dovedností a k upevňování negativních postojů vůči rizikovému chování. Tyto své postoje dále propagují mezi svými spolužáky a v duchu peer programu jim předkládají vzor zdravého životního stylu.

Peeristé zpracovali 4 různá témata, Rizikové chování – obecně, Kouření, Nástrahy internetu, Kodex slušňáka. Ve školním roce navštívili své spolužáky z prvního stupně, kde se hlavním tématem stalo kouření a nástrahy internetu. Peeristé se kromě svého programu také účastní příprav a realizace projektových dnů, které mají zaměření na prevenci rizikového chování.

cc3adrculo-colores-arcoiris-manos-estampadas1.jpg

Peer program ve školním roce 2015/2016

Po krátké odmlce se peeristé vracejí v plné síle a s novými nápady. Tak jako v předchozích letech by rádi pozitivně působili na své spolužáky, stali se pro ně vzorem a napomohli při formování jejich postojů a názorů. Původní složení peeristů omladili nově příchozí žáci šestých ročníků, kteří projevili zájem být součástí našeho programu. Po předchozích tématech se peeristé rozhodli věnovat se programu "Slušňák", který má vést žáky ke správnému chování ve škole nejen k dospělým, ale i spolužákům a napomoci jim při vytváření zásad etikety v prostorách školy a i v běžném životě. Peeristé pilně pracují na zpracování této problematiky, aby v závěru školního roku mohli zavítat do tříd prvního stupně, kde sůj program představí svým spolužákům.

14. 11. 2014 - Výjezd PEER programu

02. 12. 2013 - Výjezd PEER programu

EU peníze školám

Paměť národa

Dotační program

Výzva k podání nabídek


Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
www.kr-ustecky.cz

Dotační program

Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2018 Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci

Publicita projektů